Disclaimer

E-Fox Web Building is de geregistreerde handelsnaam van Eric Vos en is gevestigd in Beverwijk. De contactgegevens kunt u vinden op de website, waarvan deze disclaimer een onderdeel is.

Vanaf het moment dat u deze website bezoekt, wordt veronderstelt dat u deze disclaimer heeft gelezen en dat u akkoord gaat met het daarin bepaalde. Vanaf elke volgende pagina van deze website die u bezoekt, al dan niet gekozen vanuit de website zelf, verklaart u zich gebonden aan deze disclaimer.

Rechten

Ondanks mijn streven naar correcte informatie, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Bepalend voor de dienstverlening bij een opdracht zijn de afspraken die worden genoemd in de offerte. Bij uw bevestiging van de offerte verklaart u zich, vanaf dat moment, akkoord met de voorwaarden en bepalingen in die offerte.

Bij overlapping van bepalingen tussen de offerte en deze disclaimer, prevaleert het gestelde in de offerte boven het gestelde in deze disclaimer.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in relatie tot deze website en/of disclaimer, zullen voor uitsluitsel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Prijzen

Alle op deze website genoemde prijzen exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Neem in geval van twijfel contact met mij op om uitsluitsel te krijgen.

Aangeboden informatie

De aangeboden informatie op deze website mag niet voor enig ander doel worden gebruikt dan voor positieve promotie van E-Fox Web Building, de eigenaar dan wel de medewerkers van dit bedrijf. In deze context wordt onder informatie ook verstaan de aangeboden afbeeldingen.

Ondanks het streven naar volledigheid, correctheid en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie, geeft E-Fox Web Building of diens vertegenwoordiger daar geen enkele garantie over. Het gebruik van de aangeboden informatie is geheel op eigen risico en voor eigen rekening.

Continuïteit

E-Fox Web Building noch diens vertegenwoordiger garandeert dat deze website ononderbroken zal functioneren. Het is E-Fox Web Building toegestaan de website offline te halen indien dat noodzakelijk wordt geacht of indien dat leidt tot een betere dienstverlening.

Nimmer zal E-Fox Web Building, de eigenaar of een medewerker enige aansprakelijkheid accepteren voor gevolgen van het discontinuëren (om welke reden dan ook) van deze website.

Informatie van en/of over derden

Behoudens expliciete aanbevelingen mag informatie op deze website van en/of over derden, nimmer worden gezien als een aanbeveling. Informatie van en/of over derden is zorgvuldig samengesteld op het moment van publicatie. De geldigheid van die infomatie kan wijzigen vanaf het moment van publiceren. Verifieer altijd bij de bron of de informatie die u wenst te gebruiken nog klopt.

Intellectueel eigendom

De informatie, inclusief alle afbeeldingen, die op deze website zijn gebruikt, bestaat grotendeels uit materiaal van eigen productie en in kleine mate uit materiaal dat eerder is gepubliceerd op internet. Ondanks de moeite die ik heb genomen om de eigendomsrechten te achterhalen, kan het zijn dat er op deze website materiaal is gebruikt waarop eigendomsrecht berust. Indien u kennis heeft van de eigendomsrechten van op deze website gebruikt materiaal, dan verzoek ik u mij daar onverwijld van op de hoogte te brengen. Het betreffende materiaal zal dan zo spoedig mogelijk van de website worden verwijderd.

Het gebruikte materiaal op deze website dat door E-Fox Web building zelf is geproduceerd, is auteursrechterlijk beschermd en mag niet zonder expliciete toestemming vooraf worden gebruikt door anderen dan vertegenwoordigers van E-Fox Web Building. Dit tenzij E-Fox Web Building op een ondisputabele wijze positief wordt gepromoot door het gebruik van dit materiaal.

Wijzigingen informatie en disclaimer

Het is E-Fox Web Building en diens vertegenwoordigers toegestaan te allen tijde de informatie en het gestelde in deze disclaimer zonder enig bericht daarover te wijzigen. Toepasselijkheid van de gewijzigde informatie is niet onderheving aan andere voorwaarden dan het in deze disclaimer gestelde.